Projekt Rôzne cesty k rovnosti oficiálne zahájený

24.09.2021 | Aktuality

Dňa 09.09.2021 sa uskutočnila pod organizáciou občianskeho združenia MyMamy úvodná konferencia s názvom Nórske fondy pre Ženy (nielen) na východe v PKO v Prešove k projektu Rôzne cesty k rovnosti / Various ways to equality.

Počas nasledujúcich rokov 2021-2024, sa budú partnerské organizácie MyMamy, Esfem, Žena v tiesni a Prešovská rozvojová agentúra zameriavať na preventívne a vzdelávacie aktivity v Prešovskom samosprávnom kraji na základných a stredných školách na tému rodovej rovnosti.

Cieľom týchto aktivít je zvyšovať povedomie žiakov, študentov ale aj širokej verejnosti v témach rodová rovnosť, odstraňovanie negatívnych rodových stereotypov, propagácia pomerného zastúpenia žien v rozhodovacích procesoch a na politickej participácii a v neposlednom rade bude poukazovať aj na dôležitosti rovnováhy medzi pracovným a osobným životom u oboch pohlaví.

Na otváracej konferencii sa medzi rečníčky zaradili zástupkyne popredných organizácií na Slovensku ako je Človek v ohrození, Trojlístok, EsFem, Žena v tiesni, Vyrovnávanie šancí a MyMamy. Predstavili štyri projekty, na ktorých budú behom nadchádzajúcich rokov spolupracovať: Ženské práva sú ľudské práva, Rôzne cesty k rovnosti, Rodová rovnosť pre rómske komunity a Escape from (co)dependency / Únik zo (spoluzávislosti). Pozvanie na otváraciu konferenciu prijala aj pani Jana Dacková z Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Organizácia MyMamy pôsobí v oblasti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie už 20 rokov. Počas tohto obdobia sa podarilo vybudovať Bezpečný ženský dom, elektronické poradenstvo, osobné poradenstvo, detabuizovanie témy a zvýšenie prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch, vzdelávacie aktivity smerom k verejnosti a to nielen formou podujatí ako je 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách a Femfest, ale aj realizáciou preventívnych stretnutí aj na vidieku v Prešovskom kraji.

“Veríme totiž, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu.” MyMamy, o.z.

Projekt Rôzne cesty k rovnosti/Various ways to equality bol podporený sumou 179 000 Eur z Grantov Nórska.
Cieľom projektu je: Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti

Working together for inclusive Europe