O projekte Rôzne cesty k rovnosti

Základné informácie
Kód projektu: DGV01003
Názov projektu: Various ways to equality
Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
Kraj realizácie projektu: Prešovský
Okres realizácie projektu: Prešov
Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
Schválený projektový grant: 179 730 € 

Navýšený grant o: 36 420 €

Aktuálny grant: 216 150 € 

Väčšina aktivít projektu bude realizovaná v Prešovskom kraji, teda na východnom Slovensku. Táto oblasť má svoje špecifiká, ktoré majú vplyv aj na postavenie mužov a žien v spoločnosti, vo verejnom aj súkromnom živote. Oproti ostatným oblastiam Slovenska je na východe menej pracovných príležitostí, množstvo mladých a vzdelaných ľudí preto odchádza za prácou na západ krajiny, alebo i ďalej. Vyššia miera nezamestnanosti úzko súvisí s horšou socioekonomickou situáciou obyvateľstva, ale aj prítomnosťou rôznych patologických javov v spoločnosti – alkoholizmu či fyzického násilia.

Keďže sa organizácia dlhodobo venuje pomoci ženám zažívajúcim násilie zo strany svojich intímnych partnerov a za príčinu tohto násilia považuje práve rodovú nerovnosť, nazdáva sa, že je v tejto oblasti je nutné realizovať systematickú kampaň o rodovej rovnosti a búraní rodových stereotypov. V súčasosti disponuje aj pracoviskom v okrese Bardejov a najviac mimoprešovskej klientely je z okresov Sabinov a Vranov nad Topľou a preto sa rozhodla práve tieto okresy zahrnúť do projetkových aktivít.

Občianske združenie MyMamy je nezisková a mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Hlavným cieľom činnosti je prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie. Pomocou aktivít tak prispieva k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, snaží sa zvýšiť účinnosť prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Základným ľudským právom každého jedinca je žiť v párovom vzťahu bez násilia a strachu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

About Various ways to equality

Most activities will be realized in Prešov region, which means in Eastern Slovakia. This region has its specifics, which have an impact on the situation of men and women in society, in public and private life. Compared with other areas of Slovakia there are fewer job opportunities, and a lot of young and well-educated people are leaving for jobs in the western part of the country or even more west. The higher unemployment rate has a lot to do with the worst socioeconomic situation of inhabitants but is also connected with the more frequent appearance of socio-pathology in society – alcoholism, drug abuse, and physical violence.

As our organization is dealing with gender violence issues and we consider gender inequality one of the most important reasons for this we believe that is necessary and crucial to organize a systematical campaign focused on gender equality and the elimination of gender stereotypes. Recently we have a counselling office also in Bardejov district and most of our clients from out of Prešov district are from districts of Sabinov and Vranov nad Topľou we decided these districts into the project activities.

MyMamy is a non-profit, non-governmental organisation and civic association which assists women experiencing partner violence and their children.

Our primary purpose is to help increase the effectiveness of assistance to women and children experiencing violence. We help inform the public on the issue through our activities and we aim to assist in preventative measures that combat partner violence. We believe living in partner relationships without violence and fear is a fundamental human right.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk