Vzdelávacie materiály pre zákaldné a stredné školy a pedagógov / pedagogičky

Prijímateľ, ale aj partner 1 a partner 2 sa dlhodobo venujú okrem témy násilia páchaného na ženách aj témam rodovej nerovnosti a rodových stereotypov, ktoré sú jeho príčinou. Už v minulosti sme realizovali viaceré kampane, ktoré upozorňovali verejnosť na tento negatívny jav v spoločnosti, ktorý sa v mnohých rodinách dedí z rodičov na potomkov ako farba oči či zmysel pre poriadok. Nazdávame sa, že len dôkladnou a systematickou osvetou sa môže spoločnosť zmeniť. A kde inde s ňou začať, ak nie práve v škole? Školské prostredie má za úlohu pripraviť študentov na dospelý život, naučiť ich nielen memorovať fakty, malo by ich naučiť aj kriticky myslieť a vytvoriť z nich plnohodnotných členov spoločnosti, ktorým nie je ľahostajné utrpenie či porušovanie ľudských práv ostatných. Najvhodnejším na cielenú, systematickú prácu pri odstraňovaní stereotypných predstáv o rolách žien a mužov vo verejnom aj súkromnom živote je preto práve školské prostredie.

V úvode implementácie projektu prebehne príprava a tvorba edukačných materiálov (r. 2020). Pôjde o 3 druhy edukačných materiálov: prvý bude cielený pre žiakov druhého stupňa základných škôl, druhý bude o témach rodovej rovnosti vzdelávať študentov stredných škôl, tretí bude venovaný vzdelávaniu pedagógov o princípoch rodovo citlivej výchovy. Cieľom týchto edukačných materiálov, ktorému bude zodpovedať aj ich obsahová náplň, bude boj proti stereotypom medzi mužmi a ženami v osobnom aj súkromnom priestore – v práci, verejnom živote, ale aj za dverami bytu každého z nás.

O odbornú, textovú stránku sa postará občianske združenie EsFem, grafickú úpravu a finalizáciu materiálov zabezpečí MyMamy, o.z.. Ich rozsah bude prispôsobený rozsahu preventívnym stretnutí (pôjde o 6 vyučovacích hodín), ktoré budú v procese vzdelávania prebiehať. Tieto brožúry si žiaci aj študenti po absolvovaní preventívnej aktivity budú nechávať. Okrem toho vytvorí Prijímateľ aj krátky film, ktorý bude používaný počas celej vzdelávacej kampane na školách. Témou filmu bude odstránenie stereotypov vo verejnom a súkromnom živote. Vďaka vzniku týchto materiálov sa bude môcť realizovať vzdelávacia kampaň, ktorá zvýši informovanosť cieľovej skupiny o témach, ktorým sa projekt zaoberá. Prispeje sa tým k zvýšeniu citlivosti na rodovo necitlivé zaobchádzanie vo verejnom aj súkromnom živote a zároveň to prispeje k odstraňovaniu násilia páchaného na ženách.

Počet brožúr pre žiakov ZŠ: 1500 ks
Počet brožúr pre žiakov SŠ: 1500 ks
Počet brožúr pre učiteľov: 400 ks

Educational materials for basic and secondary schools and pedagogists

The recipient, as well as partner 1 and partner 2 have long been dealing with violence towards women, as well as with topics of gender inequality and gender stereotypes which cause it. We have realized numerous campaigns in the past informing the public about this negative phenomenon in society, which is in many families inherited from earlier generations. We believe that only through thorough and systematic education can society change. Where else to begin with it then in schools? The school environment is meant to prepare students for adulthood. Not only is the school supposed to teach them how to memorize facts, but it should also teach them how to think critically and make them into full-fledged members of society who are not indifferent to the suffering and breach of human rights of others. The best environment for targeted, systematic work in removing stereotypical ideas about the roles of men and women in public and private life is therefore the school.

The initial phase of the project will consist of preparing and creating educational materials (2020). 3 different types of educational materials will be created: the first will be aimed at older primary school students, the second will educate secondary school students about gender equality, and the third will educate pedagogues about the principles of gender-sensitive education.
The goal of these materials, reflected in the content, will be combating stereotypes between men and women both in public and private life – at work, in public affairs, as well as behind closed doors of everyone’s homes. The expert and textual content will be handled by the EsFem organization, and the graphic layout and finalization will be handled by MyMamy, o.z.
Their scale will match the scope of prevention meetings (6 school lessons), which will occur as part of the educational process. The students will keep the brochures at the conclusion of the meetings. Activities related to publicity and the dissemination of the project can be found under Activity 7.

The recipient will also produce a short film which will be used during the entirety of the educational campaign in schools. The topic of the film will be the removal of stereotypes in public and private life.
Thanks to the creation of these materials an educational campaign will be able to take place which will increase the awareness of the target demographic about the topics the project is concerned with. This will help raise the sensitivity towards gender-insensitive behaviour in public and private life and help combat violence towards women.

No. of brochures for primary school students: 1500,
No. of brochures for secondary school students: 1500,
No. of brochures for teachers: 400

Neformálne vzdelávanie na základných a stredných školách, pedagógov

V druhej fáze implementácie projektu (2021 – 2023) sa bude realizovať vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl v Prešovskom (zabezpečí MyMamy, o.z.), Žilinskom (zabezpečí Žena v tiesni) a v Bratislavskom kraji (zabezpečí EsFem). Pôjde o každoročné vzdelávanie v troch po sebe nasledujúcich školských rokoch; v školskom roku 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024.

Na základných a stredných školách pôjde o neformálne vzdelávanie, ktoré sa bude opierať o vytvorené metodiky. Hodiny vedené neformálnym spôsobom výučby sú sa tešia obľube aj preto, lebo študentom ponúkajú témy, s ktorými sa v bežnom vyučovacom procese, a často ani vo voľnom čase, ešte nestretli. Časová dotácia na vzdelávanie jednej skupiny žiakov
a študentov je 6 vyučovacích hodín, čomu je prispôsobený aj obsah vzdelávacích materiálov.

Vzdelávania budú prebiehať na 6 základných školách (z toho 3 s vysokým zastúpením rómskych žiakov) a 8 stredných školách (z toho 2 s vysokým zastúpením rómskych žiakov) v spolu 8 okresoch Prešovského samosprávneho kraja a po 1 vzdelávaní na základnej a strednej škole na území Žilinského samosprávneho kraja a na území Bratislavského samosprávneho kraja.

V spomínanom období prebehne teda vďaka projektu Rôzne cesty k rovnosti pre všetkých spolu 54 vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl. Okrem primárneho výsledku tohto vzdelávania, a teda zvýšeniu vzdelanostnej úrovne veľkej skupiny mladých ľudí, ktorí sú ešte len na začiatku svojej cesty aj v oblasti párového spolužitia, ale aj v oblasti pracovného zaradenia prinesie táto aktivita ešte aj vedľajší výsledok – vďaka prieskumnému dotazníku, ktorý sa bude realizovať ešte pred začiatkom vzdelávacieho procesu budeme vedieť porovnať vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov a študentov o témach projektu v jednotlivých oblastiach krajiny (východ, stredné a západné Slovensko)

V kooperácii so spolupracujúcou organizáciou – Metodickým a pedagogickým centrom v Prešove prebehne okrem toho každoročné vzdelávanie 3 skupín učiteľov (spolu 9 skupín) ako viesť vyučovanie s ohľadom na rodovo citlivý jazyk a boj proti rodovým stereotypom. Po ukončení testovania spracuje part. org.2 Žena v tiesni hodnotiacu správu s odporúčaniami na účinnú aplikáciu metodík v pg praxi.

Hlavnými komunikačnými kanálmi tejto aktivity budú najmä vzdelávacie materiály na prácu so študentmi a pedagogickými pracovníkmi, ktoré sa vďaka projektu yvtvoria v jeho prvej fáze. Počet ZŠ a SŠ (PO, ZI, BA): 8+10, Počet vzdelávacích hodín na školách celkom: 390, počet vzdelávaní skupín pedagogických pracovníkov: 11

Informal education at basic and secondary schools and pedagogists

During the second phase of the project implementation (2021-2023) an educational campaign aimed at primary and secondary school students will take place in the Prešov region (by MyMamy, o.z.), Žilina region (by Žena v tiesni), and in Bratislava region (by EsFem) on the topic of gender equality and violence towards women. This will be an annual campaign taking place in three consecutive school years: 2020/2021, 2021/2022, and 2022/2023.

The primary and secondary school education will take the form of informal education courses which will be based on the previously created methodologies. Informal education lessons are popular because they offer students discussion on topics with which they do not come into contact during regular education nor often in their free time. The time allotment for 1 group of students is 6 school lessons, which the scope of the educational materials will reflect.

The educational courses will occur in 6 primary schools (3 of which have a high proportion of Roma students) and 8 secondary schools (2 of which have a high proportion of Roma students) in 8 districts of the Prešov Self-Government Region and 1 educational course in an elementary and secondary school each in the Žilina Self-Government Region and 1 educational course in an elementary and secondary school each in the Bratislava Self-Government Region. In the aforementioned time period, there will therefore be 54 educational courses for primary and secondary school students thanks to the Various ways to equality project.

In addition to the primary outcome of this education – educating a large group of young people who are starting on their paths of both paired relationships and labour force participation – the project also has a secondary outcome: thanks to a survey which will be conducted before the beginning of the educational course we will be able to compare the level of education and awareness of students about the topics of the project in different parts of the country (eastern, central and western Slovakia).

In association with a cooperating organization – the Methodological and Pedagogical Center in Prešov – an additional education campaign of 3 groups of teachers will occur annually for 3 years (9 groups total) on how to conduct teaching with a gender-sensitive language and combat gender stereotypes. After the conclusion, partner organization 2 – Žena v tiesni – will produce an evaluation report with recommendations on applying the methodology in pedagogical practice.

The main communication channels of this activity will be the educational materials for students and teachers created as a result of Activity 1. No. of participating primary and secondary schools: 8+10, Total no. of lesson-hours conducted: 390, No. of gr. of teachers: 11

FemFest

V priebehu implementácie projektu prebehne v meste Prešov každoročne infotainmentovo-vzdelávací festival s názvom FemFest (teda spolu 3 ročníky festivalu, prvý sa bude realizovať v júni 2022, ostatné dva v júni resp. apríli 2023,2024), určený pre širokú verejnosť a zaoberajúci na najmä šírením myšlienok rodovej rovnosti a odstraňovaním rodových stereotypov. Organizáciu FemFestu zabezpečí prijímateľ projektu.

V spolupráci s obľúbeným Kinom Pocity bude prebiehať každoročne 2-dňový filmový festival, zameraný na premietanie snímok, venujúcich sa témam rodovej rovnosti a bojujúcich proti negatívnym rodovým stereotypom o ženách a mužoch vo verejnom aj súkromnom živote.

Súčasťou festivalu bude aj diskusia na tému rodovej rovnosti a zastúpenie žien pri rozhodovaní a na politickej participácii, na ktorú budú pozvané osobnosti, ktoré sa dlhoročne angažujú v témach rodovej rovnosti a odstránenia negatívnych rodových stereotypov, ale aj tí, ktorí sú úspešní v odboroch, ktoré by stereotypne nemali byť ich doménou.

Festival uzavrie koncertné vystúpenie ženskej kapely, ktorej aktérky sa aktívne zapájajú do propagácie myšlienok rodovej rovnosti a odstránenia rodových stereotypov.

Aktitivy súvisiace s publicitou a disemináciou projektu sa dajú nájsť v Aktitivte 7. Súčasťou festivalu bude aj príprava 3 krátkych videí, ktoré budú umiestnené na Youtube a ktoré by mali odkázať diváka na webovú stránku prijímateľa, partnerov a donora, kde sa o témach rodovej rovnosti, o negatívnych rodových stereotypoch, ale aj o rovnakom prístupe v súkromnej aj verejnej sfére dozvie oveľa viac. Okrem informovania širokej verejnosti aj prostredníctvom týchto inovatívnych kanálov (elektronické médiá) bude miera záujmu o prípadné školenia o rovnakom zaobchádzaní na pracovisku indikátorom nových činností pre MyMamy, o.z. v budúcnosti.
Sprievodným podujatím bude každoročný mesačný prenájom 10 citylightov na frekventovaných plochách, na ktorých budú umiestnené banery s edukačným charakterom, zamerané na šírenie myšlienok rodovej rovnosti a odstraňovanie negatívnych rodových stereotypov.

Významným prvkom festivalu FemFest bude aj vznik reklamných materiálov, ktoré budú propagovať festival, ale najmä jeho myšlienky.
Počet kampaní: 3
Počet videí: 3 Počet citylights: 10

FemFest

During the implementation period of the project, an annual Infotainment festival called FemFest will take place in the city of Prešov (i.e. 3 years of the festival, the first one in June 2021, following ones in June 2022, 2023), which will be aimed at the general public and will focus mainly on spreading the ideas of gender equality and combating gender stereotypes. The recipient of the project will be responsible for the organization of the festival.

In cooperation with the popular Kino Pocity cinema, an annual 2-day festival will take place focused on showing films dealing with topics of gender equality and negative gender stereotypes about men and women in public and private lives.

A part of the festival will be discussions about gender equality and female representation in decision-making and political participation where personalities who deal with topics of gender equality and combating negative gender stereotypes, as well as people who excel in fields outside of gender-stereotyped occupations will participate.

The festival will close with a concert of a female band whose members actively participate in propagating ideas of gender equality and combating gender stereotypes.

Activities related to publicity and dissemination of the project can be found in Activity 7. The production of 3 short videos that will be published on YouTube will also be part of the festival. The videos will refer viewers to the websites of the recipient, partners, and donors where more information about gender equality, negative gender stereotypes and equality in public and private spheres will be available. In addition to informing the broader public via these innovative electronic media, potential interest in seminars about equal treatment in the workplace will be gauged to explore possible future activities of MyMamy, o.z.

As part of the festival, 10 city light displays will be rented on a monthly basis on which educational banners aimed at spreading the ideas of gender equality and combating negative gender stereotypes will be shown.

An important part of FemFest festival will also be the production of propagation materials which will help advertise the festival, and, more importantly, its ideals.
No. of campaigns: 3, No. of videos: 3, No. of city lights: 10

16 Dní aktivitzmu proti násiliu na ženách

V priebehu implementácie projektu prebehne na území PSK každoročne aj celosvetová kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, dokopy pôjde o 3 zrealizované kampane, ktoré zabezpečí prijímateľ projektu. Ich hlavnou myšlienkou bude boj proti rodovým stereotypom a nerovnosti medzi pohlaviami, pretože práve táto nerovnosť je príčinou násilia páchaného na ženách.

V spolupráci s partnerskou Prešovskou rozvojovou organizáciou bude v priebehu kampane pod záštitou MyMamy, o.z. inštalovaná v Šarišskej galérii, ktorá je prístupná a známa medzi širokou verejnosťou každoročne vždy iná výstava výtvarných diel a karikatúr, zaoberajúcich sa myšlienkami rodovej rovnosti a propagujúcimi boj proti rodovým stereotypom. Realizácia týchto výstav bude prebiehať v spolupráci s nórskymi výtvarníkmi a galériami, s ktorými má Prešovská rozvojová agentúra nadviazanú už dlhoročnú spoluprácu.

Súčasťou kampane bude aj odborná diskusia o multiinštitucionálnej spolupráci v boji proti násiliu páchanému na ženách a v spoločnom boji pri odstraňovaní rodových stereotypov ako jeho príčin s predstaviteľmi pomáhajúcich profesionálov, výsledkom ktorej by malo byť zefektívnenie spolupráce a tým zefektívnenie boja samotného.

Kampaň bude obsahovať aj formát PubQuizu, ktorý má informačno-zábavný charakter a ktorý je medzi širokou verejnosťou veľmi obľúbený. Návštevníci si budú môcť zmerať sily, ale aj si rozšíriť prehľad v témach rodovej rovnosti, násilia páchaného na ženách, ľudských práv. Túto aktivitu považujeme za veľmi efektívnu z hľadiska jej obľúbenosti, odrážajúcej sa na vysokej návštevnosti, ale aj rôznorodosti skupín, ktoré ju zvyknú navštevovať.

Kampaň prinesie prešovskému divákovi každoročne aj jedno divadelné predstavenie, zamerané na otázky rodovej rovnosti a oblasť rodovo citlivého umeleckého prejavu pre rôzne cieľové skupiny.
Okrem toho je súčasťou projektu aj každoročný workshop „radikálnej výšivky“ s KundyCrew, skupinou umelkýň a občianskych aktivistiek, ktorá sa už dlhoročne zaoberá šírením myšlienok feminizmu či rovnosti pohlaví netradičnou formou – prostredníctvom výšivky.

Každoročne si počas kampane prídu na svoje aj knihomoli – jej súčasťou bude i Rodová čitáreň, podujatie prezentujúce ženské autorky a ich tvorbu, zameranú na rovnosť pohlaví, odstránenie rodových stereotypov a feministický princíp.
Súčasťou kampane bude aj vytvorenie informačných letákov, hovoriacich o kampani všeobecne aj o téme násilia páchaného na ženách.

Počet kampaní: 3
Počet letákov: 1000 ks

16 Days of activism against gender violence

The worldwide campaign 16 Days of Activism against Gender-based Violence will also take place in Prešov during the implementation period of the project. This will involve 3 campaigns conducted by the project recipient. Their main topic will be combating gender stereotypes and gender inequality, as these factors are what cause violence towards women.

In association with our partners at PRERAG, o.z., MyMamy will organize a different exhibition each year in the publicly well-known Šariš gallery of art and caricatures dealing with gender equality and combating gender stereotypes. Norwegian artists and galleries, with whom PRERAG, o.z. leadership has a long-standing cooperative relationship, and will participate in the exhibitions.

An expert discussion about multi-institutional cooperation in the fight against violence toward women and combating gender stereotypes as the cause of this violence will also occur as part of the campaign. It will involve members of assistance professions and will result in more effective cooperation and a more effective fight against gender-based violence.

The campaign will also include an edutainment PubQuiz, a format popular with the general public. Participants will be able to test, compare and expand their knowledge of issues of gender equality, violence towards women, and human rights. We consider this activity very effective due to its popularity, reflected in high participation and the diversity of the participants that frequent it.

The campaign will also provide the citizens of Prešov with an annual theatre performance focusing on issues of gender equality and gender-sensitive artistic expression for different target audiences.

A “radical embroidery” workshop led by KundyCrew will also be a part of the project. They are a group of artists and activists who have been spreading the ideas of feminism and gender equality for years in a non-traditional form – via embroidery.

Bookworms will also find an activity aimed at them – a Gender book club will be organized, which will present female authors and their work focused on gender equality, combating gender stereotypes and feminist principles.

Information leaflets presenting the campaign and information about violence towards women will also be produced as part of the campaign.

No. of campaigns: 3
No. of leaflets: 1000

Dokumentárny film

Akousi finálnou aktivitou, ktorej príprava však bude prebiehať počas celej doby implementácie projektu, je tvorba dokumentárnej snímky (30 min), ktorá bude propagovať donora, jednotlivé aktivity, realizované v rámci projektu, ale aj myšlienky a ciele samotné. O jej vznik sa postará občianske združenie MyMamy a aj po skončení realizácie projektu bude tento výstup aj naďalej používať ako svoj PR produkt, no zároveň ako nástroj na šírenie myšlienok rodovej rovnosti, odstraňovania rodových stereotypov a boja proti násiliu páchanému na ženách, ale aj šírenie pozitívnej referencie na možnosti podpory zo strany donorskej organizácie a skúseností v tejto oblasti v krajinách donorskej organizácie Pôjde o 30 min dokument zachytávajúci priebeh jednotlivých aktivít projektu, výstupov diskusií a ich priebehu, so zakomponovanými skúsenosťmi s danou témou v krajinách severnje Európy, konfrontované s realitou dnešného Slovenska, vo filme odznejú aj výpovede skúsených expertiek v tejto téme zo všetkých troch partnerkých organizácií čím bude film aj dobovým dôkazom o tom, čo sa za posledné riky podarilo, posunulo v tée rodovej rovnosti a čo nie, kam by mala téma smerovať, aké sú rozdiely v jednotolivých regiónoch, ako vyzerá v téme medzigeneračný dialóg.

Documentary film

One of the final outcomes of the project, the creation of which will however take place throughout the duration of the project, is the production of a documentary short film (30 minutes), which will promote donors, individual activities undertaken during the project, and the project’s ideals and goals. MyMamy will be responsible for the production and it will continue using the documentary following the project’s conclusion in its PR and as a tool for spreading the ideas of gender equality, combating violence towards women and spreading positive references to support provided by the donor organization and to experiences in this area in the donor organization’s country of origin. The documentary will take the form of a 30 minutes short film capturing the various activities undertaken during the project, discussions, and interviews with experts on these topics from all three partner organizations and it will include experiences with the topics from Northern European countries. By including these things the documentary will serve to capture what was accomplished in the previous years, what progress was achieved in gender equality issues, where further work needs to be done, what the differences are between the different regions and what intergenerational dialogue looks like on these issues.

UX a UI redesign web stránky MyMamy, prevencia vyhorenia a vybavenie

V úvode implementácie projektu (rok 2021) dôjde ku grafickej a obsahovej zmene webovej stránky prijímateľa (UX a UI redesign). Aktuálna podoba webového sídla prijímateľa vznikla ešte v roku 2012, jej obsahová, ale aj vizuálna podoba nezodpovedá aktuálnym potrebám návštevníkov tohto webu. Preto je potrebné ju zjednodušiť a sprehľadniť, upraviť tak, aby zodpovedala súčasným požiadavkám návštevníkov webu MyMamy, o.z.

Vybavenie BŽD:Bezpečný ženský dom MyMamy je v prevádzke od roku 2015, po ôsmich rokoch kedy sa v zariadení núdzového bývania vystriedalo viac ako 100 žien s deťmi, s rôznou úrovňou zvládania starostlivosti o domácnosť je zariadenie v stave vyžadujúcom obnovu. Čiastočne a permanentne meníme akútne zničené kusy nábytku a z vlastných i sponzorských zdrojov ako aj zo zdrojov zákonnej podpory z úrovne samosprávneho kraja postupne vymieňame opotrebované súčasti vybavenia. Doteraz sme však nezískali a nevyšli nám zdroje na výmenu kuchynských liniek v tých rodinných bunkách, kde sú osadené. Jedná sa o šesť kuchynských setov, ktoré majú v sebe zabudovaný aj elektrický sporák. Doteraz sme zabezpečovali opravy zničených súčastí liniek ako aj opravy ich elektrických súčastí, ale aj vzhľadom k potrebe šetrenia elektrickou energiou hľadáme v súčasnosti zdroje na zabezpečenie elektrických spotrebičov s lepšími energetickými parametrami, čo prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie a tým k ochrane životného prostredia.

Prevencia vyhorenia: Téma, v ktorej a s ktorou pracujú tímy dvoch partnerských organizácií je náročná tým, že zasahuje intímne miesta každej poradkyne, každého profesionála, ktorý sa v téme dennodenne pohybuje. Zvyšovanie citlivosti na oblasti násilia v intímnych vzťahoch, ktorá je implicitnou súčasťou našej práce, zanecháva na nás stopy v dramatickejšom prežívaní každodennej reality ako je to u iných profesionálov. Na výkon, ktorý si naša práca vyžaduje, potrebujeme mať jasne nastavené aj pravidlá ošetrenia samých seba, práce na sebe a súčasne potrebujeme mať istotu spoľahnutia sa na celý tím v krízových situáciách, ktorých nie je v našej práci málo. Preto by malo byť súčasťou našej psychohygieny a zároveň aj budovania tímovej spolupráce absolvovanie teambuildingových aktivít, ktoré sú základom prevencie syndrómu vyhorenia a ktoré sme doteraz, za vyše dvadsať rokov našej činnosti nikdy nemali možnosť absolvovať. Obsahom tejto aktivity sú dva dvojdňové sústredenia profesionálne nadesignované tak, aby spĺňali kritéria dané záťažou našej práce a potrebami jednotlivých členiek tímu i jeho vedenia. Výstupom aktivity bude funkčnejšie pracujúce tímy a to povestné „nadýchnutie sa“, ktoré našou prácou poskytujeme dennodenne našim klientkám, klientom a ich deťom.

UX a UI redesign of website MyMamy

In the opening phase of the project (2020) a graphics and content update of the recipient’s website will take place (UX and UI redesign). The current implementation of the website is from 2012, and its content and graphical layout do not meet the current requirements of the web’s users. In order to meet these requirements, the site needs to be simplified and made easier to navigate.

Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti

Súčasťou aktivity festivalu FemFest (Aktivita 3), sú 3 krátke videá, ktoré budú publikované na YouTube. Videá budú odkazovať divákov na web stránku prijímateľa, partnerov a donora a kde budú dostupné informácie o rodovej rovnosti, rodových stereotypoch, a rovnosti vo verejnom i súkromnom živote. Ďalším cieľom týchto vídeí bude aj informovať a vzbudiť potenciálny záujem u všeobecnej verejnosti prostredníctvom týchto inovatívnych elektronických médií o možnosti realizácie seminárov o rovnocennom zaobchádzaní na pracovisku, čo je zámerom budúcich aktivít MyMamy, o.z.

Ako súčasť festivalu bude v meste na mesačnej báze umiestnených 10 citylightov, ktorých cieľom bude šíriť myšlienky rodovej rovnosti a bojovať s negatívnymi rodovými stereotypmi.

Dôležitou súčasťou FemFestu bude tiež produkcia propagačných materiálov, ktoré budú napomáhať k propagácii festivalu a čo je ešte dôležitejšie, jeho myšlienok.

Ako súčasť kampane 16 Dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu (Aktivita 4) budú vyprodukované informačné letáky všeobecne o kampani ako aj o téme násilia páchaného na ženách.

Súčasťou publicity projektu bude zverejňovanie článkov o začiatku, priebehu a výstupoch projektu. Tlač rôznych propagačných materiálov k aktivitám, ako napr. – pozvánky (Aktivity 1-6) – budú tiež súčasťou publicity projektu.

Vďaka vytovreniu týchto propagačných materiálov a informačných kampaní sa podarí dosiahnuť zvýšenie povedomia verejnosti a cieľových skupín o témach projektu. To zvýši citlivosť k rodovo necitlivému správaniu na verejnosti a v súkromnom živote a pomože s bojom proti násilu na ženách.

Measures targeting education and awaraness-raising activities in the field of gender equality implemented

Different activities and outputs intended to propagate the goals and intentions of the project and ensure cooperation between the partner organizations and the grant scheme itself will be produced as part of the project. The recipient will produce a short film (5 minutes) which will be used during the educational school campaigns (Activities 1 & 2). The topic of the short will be combating gender stereotypes in public and private life and its goal will be to make the educational process more engaging and to approach the issue from different perspectives.

As part of the FemFest festival (Activity 3), 3 short videos that will be published on YouTube will be produced. The videos will refer viewers to the websites of the recipient, partners, and donors where more information about gender equality, negative gender stereotypes and equality in public and private spheres will be available. In addition to informing the broader public via these innovative electronic media, potential interest in seminars about equal treatment in the workplace will be gauged to explore possible future activities of MyMamy, o.z.

As part of the festival 10 citylight displays will be rented on a monthly basis on which educational banners aimed at spreading the ideas of gender equality and combating negative gender stereotypes will be shown.

An important part of FemFest festival will also be the production of propagation materials which will help advertise the festival, and, more importantly, its ideals.

As part of the 16 Days of Activism against Gender-based violence campaign (Activity 4) information leaflets will be produced about the campaign in general and about the issue of violence towards women.

The publicity of the project will include articles about its beginning, its progress and its outcomes. The printing of different propagation materials for the different activities – such as posters or invitations (Activities 1-6) – will also be part of the publicity campaign.

Thanks to the production of these propagation materials an information campaign will be able to take place aimed at increasing the awareness of target groups about the project’s topics. It will increase sensitivity towards gender-insensitive behaviour in public and private life and help combat violence towards women.

Neformálne vzdelávanie na základných a stredných školách a pre pedagógov a práca s komunitou

V druhej fáze implementácie projektu (2021 – 2023) sa bude realizovať vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl v Prešovskom (zabezpečí MyMamy, o.z.), Žilinskom (zabezpečí Žena v tiesni) a v Bratislavskom kraji (zabezpečí EsFem). Pôjde o každoročné vzdelávanie v troch po sebe nasledujúcich školských rokoch; v školskom roku 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024.

Na základných a stredných školách pôjde o neformálne vzdelávanie, ktoré sa bude opierať o vytvorené metodiky. Hodiny vedené neformálnym spôsobom výučby sú sa tešia obľube aj preto, lebo študentom ponúkajú témy, s ktorými sa v bežnom vyučovacom procese, a často ani vo voľnom čase, ešte nestretli. Časová dotácia na vzdelávanie jednej skupiny žiakov a študentov je 6 vyučovacích hodín, čomu je prispôsobený aj obsah vzdelávacích materiálov. Vzdelávania budú prebiehať na 6 základných školách (z toho 3 s vysokým zastúpením rómskych žiakov) a 8 stredných školách (z toho 2 s vysokým zastúpením rómskych žiakov) v spolu 8 okresoch Prešovského samosprávneho kraja a po 1 vzdelávaní na základnej a strednej škole na území Žilinského samosprávneho kraja a na území Bratislavského samosprávneho kraja.

V spomínanom období prebehne teda vďaka projektu Rôzne cesty k rovnosti pre všetkých spolu 54 vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl. Okrem primárneho výsledku tohto vzdelávania, a teda zvýšeniu vzdelanostnej úrovne veľkej skupiny mladých ľudí, ktorí sú ešte len na začiatku svojej cesty aj v oblasti párového spolužitia, ale aj v oblasti pracovného zaradenia prinesie táto aktivita ešte aj vedľajší výsledok – vďaka prieskumnému dotazníku, ktorý sa bude realizovať ešte pred začiatkom vzdelávacieho procesu budeme vedieť porovnať vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov a študentov o témach projektu v jednotlivých oblastiach krajiny (východ, stredné a západné Slovensko) V kooperácii so spolupracujúcou organizáciou – Metodickým a pedagogickým centrom v Prešove prebehne okrem toho každoročné vzdelávanie 3 skupín učiteľov (spolu 9 skupín) ako viesť vyučovanie s ohľadom na rodovo citlivý jazyk a boj proti rodovým stereotypom.

Po ukončení testovania spracuje part. org.2 Žena v tiesni hodnotiacu správu s odporúčaniami na účinnú aplikáciu metodík v pg praxi. Hlavnými komunikačnými kanálmi tejto aktivity budú najmä vzdelávacie materiály na prácu so študentmi a pedagogickými pracovníkmi, ktoré sa vďaka projektu vytvoria v jeho prvej fáze. Počet ZŠ a SŠ (PO, ZI, BA): 8+10, Počet vzdelávacích hodín na školách celkom: 390, počet vzdelávaní skupín pedagogických pracovníkov: 11 Dodatočné prostriedky: V rámci vzdelávacích aktivít zameraných na tímy prijímateľskej i partnerských organizácií sa ukázala potreba ich doplnenia o vzdelávanie zamerané na prácu s komunitou.

Ak máme hovoriť o zmene nastavenia či už odbornej alebo laickej verejnosti k téme rodovej rovnosti je dôležité pracovať s komunitami a získavať ich potupne na stranu priaznivcov tohto pohľadu na život spoločenský i súkromný. Aj v súvislosti s chystaným návrhom rodovo citlivého rozpočtovania je dôležité zaradiť aktivity orientované na prácu s komunitou, či už formou vedených diskusií, facilitovaných stretnutí, prípravy audiovizuálnych materiálov, využívania moderných technológií… tak aby bola obsiahnutá čo najširšia časť cieľovej skupiny s rešpektovaním jej špecifík. Práve na túto prax a získavanie takýchto zručností bude zameraný tento vzdelávací cyklus, ktorého súčasťou budú aj realizácie pilotných stretnutí v praxi, ktoré budú nadväzovať na prvú doplnkovú aktivitu – spracovanie manuálu rodovo citlivého rozpočtovania a zahrnutia do jeho prípravy aj prvky participatívneho rozpočtovania. Práve táto časť sa nedá bez práce s komunitou a jej hlbšieho poznania realizovať.

Obsahom aktivity budú tri dvojdňové semináre s workshopmi a následné tri pilotné stretnutia s komunitou vo vybraných lokalitách podľa zváženia jednotlivých partnerov. Výstupom bude manuál odporúčaní na tvorbu a realizáciu komunitných stretnutí a pre prácu s verejnosťou v téme rodovej rovnosti s praktickými návodmi na využitie IKT technológií orientovaných na rôzne vekové a vzdelanostné kategórie potenciálnych užívateľov ako aj zlepšené zručnosti a zvýšené sebavedomie v tejto oblasti tímov prijímateľa a partnerskej organizácie.

Genderovo citlivé rozpočtovania na úrovni miest a obcí

V súvislosti s opakujúcou sa situáciou nedostatočných zdrojov na financovanie aktivít organizácií pomáhajúcich ženám a presadzujúcim zlepšenie podmienok života žien v obciach a mestách je potrebné vytvoriť komplexný nástroj na podporu tvorby genderovo senzitívnych rozpočtov na úrovni miest a obcí. Zvlášť v období ekonomických kríz, ktoré sú spájané v našom geopolitickom priestore bývalých poskomunistických krajín, aj s krízami demokratických hodnôt, je dôležité disponovať nástrojom, ktorý aj v oblasti rozpočtovania, nakladania s verejnými zdrojmi, bude rešpektovať princípy rovnosti príležitosti. Na Slovensku sme svedkami, že mnohokrát záujmy a potreby žien a detí musia v rámci rozpočtovania ustúpiť požiadavkám poloprofesionálnych športových klubov a podpore opakovaných neefektívnych investícií do rôznej infraštruktúry. Spracovanie designu nakladania s verejnými zdrojmi s ohľadom na podporu rovnosti príležitostí je v rozvinutých demokraciách súčasťou participatívneho rozpočtovania, má svoje pravidlá a veríme, že je prenositeľné v mnohých aspektoch aj do nášho priestoru.

Po výmene vo vedení mesta Prešov, vidíme priestor na zintenzívnenie spolupráce práve v oblasti tvorby takéhoto nástroja, ktorý bude zohľadňovať potreby žien a detí v meste a navrhne spôsob ich premietnutia do tvorby rozpočtu. Zároveň bude návodom a pomôckou pre ďalšie municipality na Slovensku tým, že poskytne komplexný prehľad o možnostiach a limitoch tohto nástroja ako aj praktické rady pre jeho implementáciu v našich podmienkach. Vytváranie miestnych zdrojov na pokrytie potrieb žien a detí by v mnohom mohlo odbremeniť organizácie, ktoré v súčasnosti musia venovať enormnú snahu na získavanie zdrojov na podporné aktivity pre svoju cieľovú skupinu, ktoré priamo nesúvisia s ich kľúčovou činnosťou. V rámci tejto aktivity bude vytvorené dočasné pracovné miesto pre výskumníčku/sociologičku so skúsenosťou v oblasti spoločenskovedných výskumov a strategického plánovania, ktorej úlohou bude spracovať prehľad prístupov k riešeniu problematiky rovnosti šancí na komunálnej úrovni so špecifickým prihliadaním na potreby jednorodičovských domácností a tvorby princípov sociálneho bývania a poskytovania služieb. Výstupom aktivity bude Manuál tvorby rodovo citlivého rozpočtovania na komunálnej úrovni s databázou príkladov dobrej praxe.